Forside
Fonden
Ansøgning
Aktuelt
Links
Kalender
Nyhedsbrev
Kontakt
Sitemap

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Opdateret 18.03.2011

Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark, budgetbilag, ansøgningsvejledninger og revisionsinstruks det samlede regelsæt for støtte under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark.

1. Tidsfrister og afrapportering

1.1. Projektet skal gennemføres i henhold til de i ansøgningen angivne milepæle, indsatsområder og budgetbeløb.

1.2. Tilskud udbetales bagud på baggrund af en årlig statusrapport, der af

projektholder indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fristen for indsendelse af statusrapporter fremgår af tilsagnsbrevet. For sen indsendelse af statusrapporten vil medføre, at udbetalingen af tilskud forsinkes tilsvarende.

1.3 Projektholder kan efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen indsende statusrapport for projektet hvert halve år, hvilket giver projektet mulighed for at få udbetalt tilskuddet halvårligt. Aftale herom skal fremgå af et nyt udsendt tilsagnsbrev til ansøger.

1.4 Statusrapporten skal indeholde en status for projektets gennemførelse,

herunder en kort beskrivelse af projektets fremdrift med en redegørelse for, om projektet følger de oprindeligt opstillede milepæle og mål.

1.5 Statusrapporten skal desuden indeholde en status på projektets økonomi. Denne skal omfatte et årsregnskab for den forløbne projektperiode opdelt på de i ansøgningen opstillede milepæle (se bilaget ”Årsregnskab for udbetalingsperioden”). Såfremt der anmodes om udbetaling på 500.000 kr. eller derover, skal afrapporteringen også inkludere et revisorattesteret regnskab. Endvidere skal statusrapporten indeholde en specifikation af projektets budget for det kommende projektår, med angivelse af alle projektomkostninger for hver af milepælene (se bilaget ”Samlet budget for det kommende projektår”).

1.6 Projektholder skal ved afslutningen af projektet indsende en slutrapport baseret på et skema udarbejdet og fremsendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Slutrapporten vedlagt et revideret regnskab for hele projektperioden skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest 3 måneder efter projektets afslutning. Slutrapporten skal også indeholde en beskrivelse i rapportform af de gennemførte aktiviteter, herunder hvordan de i ansøgningen opstillede milepæle er blevet nået.

1.7 Alle statusrapporter, herunder den afsluttende statusrapport, skal underskrives af projektholder og den regnskabsansvarlige for projektet.

1.8 Projektholder og samarbejdspartnere skal på forlangende afgive supplerende oplysninger, som Erhvervs- og Byggestyrelsen skønner nødvendige for at kontrollere anvendelsen af tilskuddet og projektets forløb.

1.9 Erhvervs- og Byggestyrelsen skal efter forudgående aftale have adgang til på stedet at foretage en gennemgang af alle forhold vedrørende det projekt, der er givet tilskud til.

2. Det godkendte projektbudget og de støtteberettigede omkostninger

2.1. Det forudsættes, at projektbudgettet alene omfatter tilskudsberettigede udgifter. Forbrug på udgiftskonti, hvor der ikke foreligger et godkendt

budget, kan ikke medtages i de støtteberettigede omkostninger.

2.2 Tilskuddets maksimale størrelse fremgår af tilsagnsbrevet, og fordelingen på milepæle skal være i overensstemmelse med det i ansøgningen angivne budget samt projektomkostningernes fordeling på perioder og samarbejdspartnere.

2.3 I de tilfælde, hvor der er bevilliget et mindre tilskud end det ansøgte, vil det af tilsagnsbrevet fremgå, hvilke milepæle der gives tilskud til.

2.4 Der ydes ikke tilskud til projektomkostninger, der er afholdt og/eller

betalt, før det i tilskudsbrevet anførte starttidspunkt for projektet eller efter projektets afslutning.

2.5 Den del af tilskuddet, som ikke er udnyttet, og hvorom der ikke senest

3 måneder efter det i tilskudsaftalen angivne sluttidspunkt er fremsendt et

revisorattesteret regnskab for, bortfalder.

2.6 Hvis der ydes offentlige tilskud eller offentlig støtte til projektet, ud

over hvad der fremgår af ansøgningen og eventuelle supplerende bilag,

skal dette oplyses til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan i så fald nedsætte tilskuddet tilsvarende.

2.7 Alle omkostninger vedrørende projektet opgøres eksklusiv moms.

 

3. Løn og interne timer

3.1 Budgetposten direkte løn omfatter løn for det arbejde, som projektholder og samarbejdspartnernes ansatte hver for sig udfører i forbindelse med projektet. Kun løn for arbejde, som udføres af ansatte inden for projekternes egen virksomhed/institution, skal dog angives. Som lønomkostninger kan medtages den tid, der direkte bruges på gennemførelse af projektet, herunder projektledelse samt administration.

3.2 For interne timer kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn

ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timelønnen for

månedslønnede beregnes som den faktiske bruttoårsløn divideret med

1640.

3.3 Medarbejdere på projektet skal udarbejde et dagligt timeregnskab, som specificerer de udførte arbejdsopgaver og aktiviteter. Registrering af tidsforbrug skal ske kontinuerligt og omhyggeligt, og opgørelsen for perioden skal være underskrevet af medarbejderen og påført en godkendelse af en overordnet. Der er vedlagt en skabelon til udfyldelse af timeregistrering som bilag 5.

4. Projektændringer

4.1 Projektholder kan omdisponere maksimalt 10 pct. af projektbudgettet

mellem de enkelte milepæle under forudsætning af, at statsstøttereglerne

overholdes. Øvrige overskridelser af allerede godkendte budgetposter, herunder ændringer i projektperiodens varighed, kan kun ske efter forudgående godkendelse hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, på baggrund af en skriftlig anmodning fra projektholder herom. Omdisponering mellem samarbejdspartnere kræver altid godkendelse hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Inden dette sker, skal der foreligge skriftlig accept fra den partner, som skal afgive bevilling.

4.2 Ændringer i fordelingen af det bevilgede tilskud mellem de enkelte budgetterede år og overskridelse af allerede godkendte budgetposter – bortset fra pkt. 4.1. – kan kun ske efter indsendelse af en skriftlig anmodning og efter Erhvervs- og Byggestyrelsens godkendelse heraf.

4.3. Projektholder skal straks underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil herefter tage stilling til, om ændringerne kan accepteres.

 

5. Samarbejdspartnere

5.1 Ændring i sammensætningen af samarbejdspartnere og deltagere i projektet skal godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

6. Underleverandører

6.1 Projektet skal dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed ved brug af underleverandører/konsulenter. Samarbejdspartnerne skal

f.eks. kunne dokumentere, at der er indhentet tilbud fra de forskellige underleverandører, som anvendes i projektet.

6.2 Det anbefales, at underleverandørerne på lige fod med samarbejdspartnerne udarbejder timeregnskab, som specificerer de udførte arbejdsopgaver.

 

7. Udbetaling

7.1 Ved tilsagn om tilskud under Fonden til markedsføring af Danmark udbetaler Erhvervs- og Byggestyrelsen kun midler til én part i projektet, der her omtales som projektholder. Projektholder modtager og administrerer bevillingen på vegne af det samlede projekt.

7.2 Udbetaling af tilskud sker, når statusrapport samt eventuel revisorerklæring er modtaget og godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Tilskuddet udbetales til projektholders konto i et pengeinstitut. Projektholder sørger for at videresende dele af tilskuddet til projektets samarbejdspartnere i overensstemmelse med den fordeling af tilskuddet mellem parterne, der fremgår af den godkendte statusrapport. Såfremt de fastsatte milepæle ikke overholdes, forbeholder Erhvervs- og Byggestyrelsen sig retten til at reducere i tilskuddet. Erhvervs- og Byggestyrelsen forbeholder sig også denne ret, hvis der er sket et overforbrug/underforbrug i forhold til projektbudgettet, samt hvis det vurderes, at projektet ikke vil kunne gennemføres inden for de forudsatte rammer.

7.3 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan tilbageholde 15 pct. af tilskuddet, indtil der foreligger tilfredsstillende afsluttende regnskab og rapportering.

Erhvervs- og Byggestyrelsen kan endvidere tilbageholde ikke-udbetalte tilskud i tilfælde af forsinket eller manglende afrapportering.

 

8. Regnskaber

8.1 Alle udgifter fra samarbejdspartnere skal dokumenteres til projektholder, som er ansvarlig for at indsamle regnskaber fra de enkelte samarbejdspartnere og på baggrund heraf udarbejde et fælles regnskab. Regnskabet indsendes i forbindelse med statusrapporten, som danner grundlag for revision og dokumentation af afholdte og støtteberettigede, projektrelaterede omkostninger over for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

8.2 Endelig afregning af projektets tilskud sker efter Erhvervs- og Byggestyrelsens godkendelse af slutrapporten samt det afsluttende regnskab, som revisorattesteres.

8.3 Det er projektholder, der skal indsende det afsluttende regnskab til Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med slutrapporten.

 

9. Revision

9.1 Regnskabet i statusrapporter med anmodning om udbetaling af 500.000 kr. eller derover skal revideres og attesteres af Kommunernes Revision, eller en statusautoriseret eller registreret revisor efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sammen med tilsagnet sendes til projektholder.

9.2 Projektholders revisor skal attestere, at de indsendte statusrapporter samt slutrapporten er i overensstemmelse med projektholders bogføring og med bestemmelserne i tilskudsaftalen samt tilhørende bilag. Revisionen skal ske i overensstemmelse med revisionsinstruksen.

9.3 Skifter projektholder revisor i projektperioden, er det projektholders

pligt straks at underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen herom.

 

10. Rettigheder til projektets resultater

10.1 Det er op til projektholder og samarbejdspartnerne i det enkelte projekt at indgå en aftale om fordeling af immaterielle rettigheder (IPR) til resultater opnået i forbindelse med projektet.

 

11. Opsamling af erfaringer og evaluering

11.1 Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtiget til at stille sig til

rådighed i forbindelse med evaluering og opsamling af erfaringer i det omfang, Erhvervs- og Byggestyrelsen finder det nødvendigt.

 

11.2 Projektholder er forpligtiget til at gøre brug af Presseinitiativet til måling af pressemæssig omtale af projektet.

 

12. Opsigelse af aftale og tilbagebetaling

12.1 Samarbejdspartnerne kan opsige tilskudsaftalen når som helst i perioden. Ved opsigelse forfalder hele det udbetalte tilskud straks til tilbagebetaling. Såfremt parterne aftaler at ophæve kontrakten, før den udløber, skal Erhvervs- og Byggestyrelsen straks kontaktes, så videre udbetaling af tilskud kan ophøre, og der kan indgås aftale om afviklingen.

12.2 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan bestemme, at tilskuddet skal tilbagebetales, hvis der i perioden fra projektets gennemførelse og indtil 5 år efter sidste udbetaling til projektet sker væsentlige ændringer i forhold til, hvad der er forudsat i tilsagnet. Det gælder for eksempel, hvis tilskuddet anvendes til andet formål end det forudsatte.

12.3 Såfremt projektholder og samarbejdspartnere misligholder nærværende bestemmelser bortfalder tilsagn om tilskud helt eller delvist, og allerede udbetalte tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt.

 

13. Indberetning til skat

13.1 Tilskud til projekter under Fonden til Markedsføring af Danmark

indberettes årligt til SKAT.